Browsed by
Tag: Kodaň

SHORT UPDATE: Exploring Black Diamond and Christiansborg

SHORT UPDATE: Exploring Black Diamond and Christiansborg

On Friday, I decided to explore Copenhagen a little bit more. I would like to see the hidden gems, as I am pretty familiar with the most touristy places already. So if you have any idea, please let me know!

V piatok som sa rozhodla ísť trošku viac preskúmať Kodaň. Chcela by som skôr vidieť nejaké menej známe miesta, takže ak náhodou máte nejaký tip, sem s ním prosím!

My plan was to see the Black Diamond – Danish Royal Library. To get there, I had to walk through Christiansborg, so here are some pictures! It is always so beautiful!

Mojim cieľom bol Čierny Diamant – dánska kráľovská knižnica. Na to, aby som sa tam dostala, som musela prejsť časťou Christiansborgu. Je tam vždy tak krásne!

This is the view you get, while standing in front of the library. I can imagine this place to be amazing to just sit down and chill during sunny summer days! Can’t wait!

Výhľad spred budovy knižnice. V lete to bude určite super len tak si sadnúť von a užívať si slnečné dni! 

Black Diamond – The Royal Library

The inside of the library is amazing. It is definitely the place where I will love to study!

Vnútro knižnice je nádherné. Určite sa mi tu bude perfektne študovať!

On the way back I met these cute ducks!

Na ceste späť som stretla tieto krásne kačičky!

– Adriana

Walking tour of Copenhagen

Walking tour of Copenhagen

“If Copenhagen were a person, that person would be generous, beautiful, elderly, but with a flair. A human being that has certain propensities for quarrelling, filled with imagination and with appetite for the new and with respect for the old – somebody who takes good care of things and of people.” – Connie Nielsen

Hello and welcome! Yesterday I met up with a friend from my California adventure and we did a little walking tour around Copenhagen. I prefer walking in every city I visit, it is the best way to see everything! So now I decided to show you around as well!

I think walking is definitely the best way to explore Copenhagen. It is not that big, so you should be able to see the most beautiful places within one, maybe two days.

Ahoj a vitaj! Včera som sa stretla s kamarátkou, ktorú som spoznala, keď som žila v Kalifornii a spravili sme si takú menšiu pešiu tour po Kodani. Vždy pri cestovaní preferujem chodenie, pretože takto môžete bez problémov navštíviť všetky miesta a zdržať sa tam tak dlho ako chcete. No a teraz som sa rozhodla zobrať Vás do Kodane so sebou!

Approximate time/Približný čas: 3 hours

Distance/Vzdialenosť: 5km

Magstæde

I am pretty sure you have already seen picture of this street somewhere. It is definitely the most picturesque street in CPH, filled with colored houses, cobblestone and romantic atmosphere. If you start your journey here, it will definitely make you feel excited about what is coming up next. Wondering if there even can be something more beautiful than this. Believe me, it can!

Som si takmer istá, že nejaké fotky tejto ulice ste už určite niekde videli. Podľa mňa je to najkrajšia ulica v Kodani, plná farebných domov, bicyklov opretých o ich múry a romantickej atmosféry. Ak začnete Vašu prechádzku práve tu, určite Vás to prinúti rozmýšľať o tom, aké to bude ďalej. Môže byť niečo ešte krajšie ako toto? Verte mi, môže!

Christiansborg

From Magstræde head to the Christiansborg palace. It’s only couple of steps away. Christiansborg is the seat of the Danish Parliament, Supreme Court and and Danish prime minister. After walking around a bit, go up to the tower, called simply Taarnet. It offers great view of the city, so you can also choose what you want to see next! The best thing about this viewpoint – it is FREE! 

Z Magstræde sa vyberte smerom k palácu Christiansborg. Je vzdialený iba zopár krokov! Christiansborg je sídlom dánskeho parlamentu, predsedu vlády a najvyššieho súdu. Po tom, ako sa tam trošku poprechádzate, choďte do veže. Volá sa jednoducho Taarnet, čiže dánsky veža. Ponúka krásny výhľad na mesto a takto z výšky si môžete vybrať, kam sa chcete ísť pozrieť. A to najlepšie o tejto vyhliadke? Je ZDARMA! 

Now, cross the Knippelsbro bridge to the Christianshavn!

Teraz prejdite cez most Knippelsbro do Christianshavnu. 

Christianshavn

Christianshavn is a neighbourhood built on artificial islands. It offers great views of the canals and it has a really authentic, laid-back atmosphere. Perfect place to just hang out and drink a cold beer in the summer! From here, you can go explore Christiania or the Church of Our Saviour (Vor Frelsers Kirke). Then cross the newly opened Inderhavnsbroen bridge to the beautiful Nyhavn canal.

Christianshavn je časť Kodane vybudovaná na umelých ostrovoch. Ponúka nádherné pohľady na kanály, “zaparkované” jachty, a má autentickú uvoľnenú atmosféru. Je skvelým miestom na prechádzky, v lete si kúpte chladené pivko a užívajte! Odtiaľto sa môžete vydať objavovať Christianiu alebo Kostol Nášho Spasiteľa. Neskôr prejdite novo otvorený most Inderhavnsbroen a ocitnete sa uprostred Nyhavn.

Nyhavn

Nyhavn used to be a very busy harbour, now it is the place where people go to enjoy their time with friends, just sit by the water and talk. The atmosphere of this place is unbelievable! Also famous Hans Christian Andersen used to live in one of the colorful houses!

Nyhavn bol v minulosti veľmi rušným obchodným prístavom, teraz je miestom, kde Dáni radi trávia voľný čas. Len tak si sadnú k vode, kúpia znova ďalšie pivko a rozprávajú sa. Atmosféra tohto miesta je neskutočná! A tiež v jednom z týchto domov žil slávny Hans Christian Andersen! 

From here, you can just follow the path by the water, it offers really nice views. Take the direction to the Amalienborg, the palace where Danish royal family lives. On the other side, on the island of Holmen, you will see the Danish Opera House, which unlike the rest of the city is very modern.

Kráčajte popri vode, je to naozaj krásna cesta a ponúka skvelé výhľady. Vyberte sa smerom k Amalienborgu, miestu, kde sídli dánska kráľovská rodina. Na druhej strane, na ostrove Holmen, uvidíte dánsku operu, ktorá je na rozdiel od zvyšku mesta, veľmi moderná.

Amalienborg

It is probably the best to go to the Amalienborg at noon, when the changing of the guards takes place. But no matter what, it is an amazing place, consisting of four identical buildings. Standing in the middle of the square, under the statue of king Frederik V., you will lay your eyes on beautiful Frederik’s church (more commonly know as Marmorkirken – the Marble Church). It is definitely one of the most beautiful churches I have ever seen! And the interior is just as beautiful. The Marble Church has the largest church dome in Scandinavia. 

Asi najlepšie je ísť do Amalienborgu napoludnie, kedy sa menia stráže. Ale napriek všetkému, je to nádherné miesto, ktoré sa skladá zo štyroch úplne identických budov. Stojac v strede, pod sochou kráľa Frederika V., sa budete pozerať priamo na nádherný “mramorový kostol”. Je to určite jeden z najkrajších (ak nie najkrajší) z kostolov, aké som kedy videla! A interiér je rovnako krásny. Tento kostol má najväčšiu kostolnú vežu v celej Škandinávii!

From here, just head straight and you will get to the Kongens Have (King’s garden).

Teraz sa vyberte rovno, po chvíľke sa dostanete do kráľovských záhrad. 

Kongens Have

It truly is the green oasis in the middle of the city and it is the oldest and most visited park in Copenhagen! You will find the statue of Hans Christian Andersen here and the amazing Rosenborg Castle, which is very photogenic!

Kráľovské záhrady sú naozaj zelenou oázou uprostred mesta a je to taktiež najstarší a najnavštevovanejší park v Kodani. Nájdete v ňom sochu Hansa Christiana Andersena a tiež krásny hrad Rosenborg, ktorý je veľmi fotogenický!

After walking around the gardens in Kongens Have, you can visit the Botanical Garden and if you walk a little further away, you will get to the Lakes. These are three rectangular lakes used for jogging or strolls.

There are many many amazing places in Copenhagen, these are just the ones I already had the opportunity to see more than once and I loved them. I believe, in some time, when I have lived here for a longer time, I can bring you new updated version!

For more pictures of these lovely places and more, don’t forget to follow my Instagram! Have a lovely day guys and see you soon!

Po prechádzke v kráľovských záhradách sa môžete vybrať do botanickej záhrady a ak kráčate ešte trošku ďalej, dostanete sa k jazerám. Sú to tri obdlžníkové jazerá, kam dáni väčšinou chodia behať, alebo sa len tak prechádzať.

V Kodani je mnoho nádherných miest, ale práve tieto sú tie, ktoré sa mi aj po niekoľkých návštevách zdajú najkrajšie. Verím, že po určitom čase Vám budem môcť priniesť novú verziu s ďalšími krásnymi miestami!

Pre viac fotiek týchto a iných miest sledujte môj Instagram! Prajem Vám krásny deň a dúfam, že sa čoskoro znova “uvidíme”!

– Adriana

The end of one journey

The end of one journey

The end of one journey is the beginning of the next. – Joseph M. Marshall III. 

The end of Prague part of my life

Last weekend I finished one big chapter of my life. I went to Prague to get my Bachelor diploma and by doing so, I closed the door behind one big period.

Living in Prague was a period of transition. Not living with my parents anymore, but still being able to go home anytime I wanted. Trying to find out who I actually am, and after finally finding it out, losing it again. A period of ups and downs. Periods of leaving and coming back. But now it’s different. I have said goodbye forever. Or if not, for a very long time.

Getting my diploma

So last weekend I celebrated (or I intended to – actually we were all dying of sickness) my diploma with my friends in Prague. It was, no matter the circumstances, a really nice sunny weekend, full of great food, shopping and walking down the streets. And with each of these streets, each of the beautiful places Prague has to offer, I had so many memories in my mind. It’s been 3,5 years. 3,5 great years, when I have grown as a person and slowly moved towards my desires. Thank you, Prague, for making me the person I am now.

I want one of these windows home!

Now I am home, trying to catch up with some of my friends and family. Starting to pack the biggest suitcase I own (yes, I will probably exceed 23kg limit. again.), and taking all the amazing memories of my hometown and my 3,5 years in Prague with me. Let’s see what Copenhagen has to offer! See you in 6 days, Nordic beauty!

————————————————————————————————————-

Minulý víkend som zavrela dvere za jednou obrovskou kapitolou môjho života. V Prahe som si vyzdvihla môj bakalársky diplom.

Život v Prahe bol zmenou, ktorú som strašne potrebovala. Odišla som z domu od rodičov, ale na druhej strane som bola schopná vrátiť sa kedykoľvek sa mi zažiadalo. Snažila som sa zistiť, kto vlastne som, a keď som sa konečne našla, znova som sa stratila. Bolo to obdobie úspechov a pádov. Obdobie odchodov a návratov. Ale teraz už je to iné, teraz som stovežatej dala zbohom navždy. Alebo ak nie, tak na veľmi dlhú dobu.

Okno do sveta

Takže minulý víkend som s kamarátmi v Prahe oslavovala (teda, taký bol plán, vlastne sme všetci ochoreli a nechcelo sa nám žiť) môj bakalársky diplom. Napriek okolnostiam to ale bol krásny slnečný víkend plný skvelého jedla, nákupov a prechádzok. A s každou známou ulicou, s každým miestom, sa mi v hlave vynáralo toľko spomienok. Bolo to 3,5 roka. 3,5 roka, počas ktorých som vyrástla. Ďakujem, Praha, že si zo mňa spravila človeka, ktorým som teraz. 

Teraz som doma a snažím sa postretávať s kamarátmi a rodinou. Pomaly začínam baliť ten najväčší kufor, ktorý doma mám (a asi sa znova nezmestím do 23kg limitu) a so sebou si balím aj všetky skvelé spomienky na domov a na 3,5 roka v Prahe. Som zvedavá, čo mi ponúkne Kodaň. Vidíme sa o 6 dní, severská kráska! 

Nazdravie!